• Informujeme našich členov, že Pôdohospodárska platobná agentúraku dnešnému dňu (9.3.2023) zatiaľ neschválila podanú žiadosť Slovenského zväzu včelárov o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023
 • Odporúčame našim členom, aby nevykonávali žiadne nákupy a nerealizovali žiadne aktivity.
 • Predpoklad schválenia žiadosti SZV Pôdohospodárskou platobnou agentúrou je do konca marca 2023

Pri uplatňovaní poskytnutia pomoci v podpornom roku 2022/2023 od 1.1.2023 sa bude potrebné riadiť podľa Obežníka SZV č. 1/2023 a Usmernenia SZV č.1/2023.

Jednotlivé prílohy k NV 10/2023 nájdete aj na stránke www.vcelari.sk pod názvom Dotácie 2022/2023 podľa NV 10/2023, alebo v Usmernení SZV č.1/2023.

 

 

 

Nezabudnite pri nákupe pomôcok !

 

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV je povinný predložiť doklady za včelárske podopatrenie v termíne:

 1. Doklady realizované od 1.8.2021 do 31.12.2021 musia byť odovzdané do 20.1.2022
 2. Doklady realizované od 1.1.2022 do 31.03.2022 musia byť odovzdané do 20.4.2022
 3. Doklady realizované od 1.4.2022 do 30.06.2022 musia byť odovzdané do 4.7.2022

Zasadnutie výboru ZO SZV Prievidza

Dňa 28.3.2022 sa uskutočnilo zasadnutie výboru ZO SZV Prievidza.
Schôdza sa uskutočnila po dlhšej prestávke vzhľadom na opatrenia COVID19.

 

Program zasadnutia:

 1. Osobné stretnutie členov výboru po Covidovom období
 2. Stručné zhrnutie činnosti ZO SZV v uplynulom roku 2021 (Ing. Ján Leporis)
 3. Stručná správa z hospodárenia ZO SZV za rok 2021 (Štefan Hank)
 4. Správa o nákupe (objednávke) liečiv na rok 2022 (Peter Flimel)
 5. Stručná správa o čerpaní dotácií (Branislav Krajčo)
 6. Diskusia – vyjadrenie výboru ZO SZV ku dotazníku zaslanom Milanom Jancom

Na zasadnutí boli zadané úlohy, ktorých výsledky budeme vyhodnocovať na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 8.4.2022.

Nové ohniská moru včelieho plodu !!!

V okrese Prievidza  pribúdajú  ohniská moru včelieho plodu !!!

RVPS Prievidza aktualizovala výskyt moru včelieho plodu k obdobiu august 2021.

 

 

V ohniskách moru včelieho plodu sa zakazuje:

1) premiestňovať včelstvá (aj odložence a zmetence) a ich súčastí v prípade pozitívneho podozrenia na MVP až do vylúčenia MVP

2) premiestňovať včelstvá (aj odložencov a zmetencov) a ich súčasti do ohnísk a ochranných pásiem z ohnísk a ochranných pásiem, ako aj v ohniskách a ochranných pásmach vyhlásených v dôsledku výskytu MVP

3) premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy z ohniska a ochranného pásma MVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov. O vykonanej dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho lekára

4) výnimky v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma) povoľuje príslušná RVPS.

Ohniská v tabulke naďalej platia až do odvolania RVPS.
Bližšie informácie o more včelieho plodu sa dočítate v sekcii „Mor včelieho plodu“

Žiadosti o poskytnutie pomoci na rok 2021/2022 ! ! !

Žiadosti o poskytnutie pomoci na rok 2021/2022 je potrebné odovzdať
do 29.5.2021
a to fyzicky alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

Požiadavky za jednotlivé obvody na zapracovanie do súhrnného dokumentu žiadame predložiť v termíne do 20.5.2021 niektorému z nižšie uvedených členov výboru ZO:

Termín 20.5.2021 na predloženie požiadaviek do súhrnného dokumentu je viazaný na stanovený termín „Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci Slovenským zväzom včelárov, dňa 29. mája 2021“.

Potrebné tlačivá si stiahnete v sekcii  — Dokumenty
alebo priamo na stránke https://vcelari.sk

 

Zasielanie žiadostí o vyplatenie na 2020-2021

Vážení včelári.
Nezabudnite na dodržanie termínov zaslania žiadostí o vyplatenie na podporný rok 2020-2021

Dole uvedené termíny sú určené pre koncové odovzdanie na ZO SZV Bratislava !!!
Doklady s prílohami treba odovzdať svojmu dôverníkovi s predstihom !!!

Dátumy uzávierok prijímania žiadosti o vyplatenie pomoci za podporný rok 2020/2021:

Doklady realizované od 1.08.2020 do 31.12.2020 musia byť odovzdané do 20.01.2021
Doklady realizované od 1.01.2021 do 31.03.2021 musia byť odovzdané do 20.04.2021
Doklady realizované od 1.04.2021 do 31.06.2021 musia byť odovzdané do 03.07.2021

Mor včelieho plodu ! ! !

Vyhlásené ochranné pásmo v okrese Prievidza ! ! !

Sebedražie, Cigeľ, lehota pod Vtáčnikom, Koš, Nováky, Prievidza – Katastrálne územie okresu Prievidza od 30.9.2020

V ohniskách moru včelieho plodu sa zakazuje:

1) premiestňovať včelstvá (aj odložence a zmetence) a ich súčastí v prípade pozitívneho podozrenia na MVP až do vylúčenia MVP

2) premiestňovať včelstvá (aj odložencov a zmetencov) a ich súčasti do ohnísk a ochranných pásiem z ohnísk a ochranných pásiem, ako aj v ohniskách a ochranných pásmach vyhlásených v dôsledku výskytu MVP

3) premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy z ohniska a ochranného pásma MVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov. O vykonanej dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho lekára

4) výnimky v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma) povoľuje príslušná RVPS.