Nezabudnite pri nákupe pomôcok !

 

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV je povinný predložiť doklady za včelárske podopatrenie v termíne:

 1. Doklady realizované od 1.8.2021 do 31.12.2021 musia byť odovzdané do 20.1.2022
 2. Doklady realizované od 1.1.2022 do 31.03.2022 musia byť odovzdané do 20.4.2022
 3. Doklady realizované od 1.4.2022 do 30.06.2022 musia byť odovzdané do 4.7.2022

Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza

Pozvánka

 

Milí priatelia,
ZO SZV Dr. Kolomana Novackého v Prievidzi Vás srdečne pozýva na konferenciu, ktorá sa
uskutoční dňa 7.5.2022 (sobota) o 9:00 v priestoroch Súkromnej školskej jedálne, Falešníka č. 6
v Prievidzi, oproti Kauflandu ( bývalá jedáleň Baníckeho učilišťa)

Organizácie s počtom viac ako 200 členov konajú, v zmysle uvedeného Usmernenia Výkonného výboru SZV, konferencie delegovaných zástupcov obvodových skupín podľa kľúča 1:3 (1 člen zastupuje 3 členov obvodovej skupiny). Rokovanie výročnej členskej schôdze upravuje Organizačný a rokovací poriadku SZV a niektoré ustanovenia Rokovacieho poriadku VV SZV.

 

Program:
 • Otvorenie
 • Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 • Voľba mandátovej, návrhovej komisie
 • Prijatie nových členov
 • Hodnotiaca správa za rok 2021
 • Stav majetku ZO SZV (hnuteľného a nehnuteľného)
 • Plán činnosti ZO SZV pre rok 2022 (Plán HÚ)
 • Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
 • Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2021 (zameraný na stav účtu, stav
  pokladne, dodržiavanie stanov v ZO SZV, RZ SZV, správa o tom, či bol alebo
  nebol podaný podnet na KRK ZO SZV a ako bol riešený)
 • Oboznámenie členov sa s novým postupom nákupu liečiv v roku 2022
 • Organizačné zabezpečenie nákupu liečiv na rok 2022
 • Oboznámenie členov s Nariadením vlády č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní
  pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími
  produktmi
 • Oboznámenie členov s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na
  podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
  pre rok 2021/2022
 • Oboznámenie členov s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácií a registrácií
  včelstiev
 • Diskusia – v rámci diskusie bude prerokovaná možnosť organizovať zájazdy na včelárske
  podujatia v roku 2022
 • Schválenie uznesení
 • Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!

Za členov výboru ZO SZV
Dr. Nováckeho Prievidza
Ing. Ján Leporis