Liečivá

Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych liekov a biopreparátov v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2023 v Slovenskej republike

Zatiaľ neaktualizované na rok 2023

 

Stručný popis a návod použitia niektorých najčastejšie používaných liečiv:

 

VARIDOL

Varidol 125 mg/ml roztok na liečebné ošetrenie včiel
Účinná látka:

Amitrazum 125 mg/ml
Nepoužívať v čase od 16. apríla do 30. septembra, keď sú vo včelstvách veľké plochy plodu a med určený pre ľudský konzum.
Počas uzatvorenia letáča včelstvo kontrolovať a v prípade silného rozrušenia letáč otvoriť.

Aplikácia fumigáciou
Na jedno včelstvo sa použijú dve kvapky lieku (6,2 mg liečivej látky) na jednom pásiku. Pokiaľ včelstvo obsadá dva nadstavky, na pásik sa nakvapkajú až 4 kvapky. Pre veľmi slabé včelstvá sa použije len jedna kvapka. Po vsiaknutí lieku sa pásik na celej spodnej strane zapáli, pričom musí len tlieť, nesmie horieť plameňom. Tlejúci pásik sa pripevní vo zvislej polohe klinčekom do hornej polovice krycieho plástu. Úľ a letáč uzatvoríme. Po 30 minútach letáč otvoríme. Aplikujeme pri vonkajšej teplote nad + 10°C, vždy v čase, keď včely nelietajú, a to v období od 1. októbra do 15. apríla.

Predávkovanie (symptómy, prvá pomoc, antidota), ak sú potrebné

Predávkovanie vyvoláva zvýšenú excitáciu, výskyt knock-down včiel na dne úľa až hynutie včiel.

Opatrenie: rýchle odvetranie úľového priestoru.

AVARTIN 01-B90

Účinná látka: Amitrazum 7 mg,

Fumigačný prúžok do úľa
Účinná látka neprenikne k zaviečkovanému plodu, kde sa môžu nachádzať vývojové štádiá klieštika. Liečebno-ochrannú činnosť vykonáme v čase bezletovosti včelstiev. V jarnom období až po prvom prelete pri vonkajšej teplote +100C, v jesennom období pri vonkajšej teplote pod 100C,

Ošetrenie včelstiev robíme iba po vytočení medu a odobratí ostatných včelích produktov.

Amitraz je kontaktný jed, určený na diagnostiku a liečbu klieštikovitosti včelstiev.

1 prúžok Avartinu na jedno včelstvo o objeme úľa maximálne 80 litrov.

Spôsob podania: Voľné úľové priestory utesníme. Avartinový prúžok pozdĺžne prehneme a položíme ho na nehorľavú podložku. Prúžok zapálime a zasunieme ho s podložkou do úľa na vopred vloženú úľovú podložku, ktorá pokrýva celé dno úľa. Úľ uzavrieme a po 1 hodinovom pôsobení Avartinu natrvalo otvoríme letáč. Úľovú podložku vyberieme po 3 hodinách a napadané klieštiky spočítame a spálime.

Liek je určený na aplikáciu mimo znáškového obdobia.
Nebezpečenstvo požiaru.

 

M-1 AER

M-1 AER 240 mg/ml koncentrát na prípravu roztoku na liečebné ošetrenie včiel
Účinná látka:

Tau-fluvalinatum 240 mg/ml

Ošetrenie včelstiev napadnutých alebo podozrivých z napadnutia externým klieštikom Varroa destructor v čase, keď sú včelstvá bez plodu alebo majú len malú plochu zaviečkovaného plodu (najmä v zime a začiatkom jari).
Nepoužívať v čase od 16. apríľa do 30. septembra, keď sú vo včelstvách veľké plochy plodu a med určený na ľudský konzum.

Aplikácia aerosólom

Na jedno stredne silné včelstvo sa aplikuje aerosólová hmla z 3 ml 0,16% vodnej emulzie (pri teplote nad +10 °C) alebo acetónového roztoku (pri teplote -5 až +10 °C) lieku (1,2 mg účinnej látky). Aerosol sa aplikuje vyvíjačom aerosólu VAT 1a (evidovaný veterinárny technický prostriedok) do letáča úľa.

Aplikácia náterom zaviečkovaného plodu

Na viečka zaviečkovaného plodu sa jemným štetcom opatrne nanesie 0,25% vodná emulzia lieku. Náter plodu je výhodný koncom zimy – začiatkom jari, keď plochy zaviečkovaného plodu sú malé.

 

Gabon PF 90 mg prúžky do úľa

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Účinná látkaTau-fluvalinatum 90 mg v jednom prúžku

Pomocné látky: Prúžok gabonovej dýhy o rozmeroch 150 x 45 x 0,8 mm o hmotnosti 2,3 g.

Kaučuk 5 mg

3. LIEKOVÁ FORMA

Prúžok do úľa.

Tenký prúžok z gabonovej dýhy s otvorom na zavesenie medzi plásty.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Cieľové druhy zvíerat
V
čelstvá včely medonosnej (Apis mellifera).

4.2 Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu zvierat

Varroáza včiel. Ošetrenie včelstiev napadnutých alebo podozrivých z napadnutia externým klieštikom Varroa destructor , a to i v čase, kedy je vo včelstve plod. Je osobitne určený k ochrane zimnej generácie včiel koncom leta a na jeseň.

4.3 Kontraindikácie
Nepoužívať v čase, keď je vo včelstve zrelý med určený pre ľudský konzum. Jedná sa o med z hlavných znášok, napr. repky ozimnej, agátu, s medobraním v mesiaci jún.

4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Liek pôsobí len ak je v kontakte so včelami. Pokiaľ sa včely presunú a opustia plást, kde je prúžok zavesený, musí sa prúžok prevesiť do inej včelami obsadenej uličky.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Liek obsahuje pyrethroidy. Pri manipulácii s veterinárnym liekom by sa mali používať osobné ochranné prostriedky zložené z gumenných rukavíc a okuliarov. Liek môže dráždiť kožu, sliznice a alergizovať.V prípade náhodného kontaktu zasiahnuté miesto umyte vodou a mydlom. Vyvarujte sa dotyku slizníc a očí kontaminovanou rukou. Osoby so známou precitlivelosťou na pyrethroidy by sa mali vyhnúť kontaktu s liekom . Pri nástupe alergickej reakcie vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte písomnú informaciu pre používateľov alebo etiketu praktickému lekárovi.

4.7 Použitie počas gravidity, laktácie alebo znášky

Neuplatňuje sa.

4.9 Dávkovanie a spôsob podania

Včelstvo rozoberieme a do uličiek medzi plodové plásty symetricky k stredu plodového telesa zavesíme 2 prúžky (napr. do 2. a 5. uličky), len u veľmi silných včelstiev, ktoré majú plod v dvoch nádstavcoch , zavesíme ďalšie 1 až 2 prúžky. Prúžky vešiame na háčiky, ich vzor je priložený ku každému balíčku tak, aby prúžok visel voľne medzi plástami, nedotýkal sa plástovej plochy a neporušil sa otvor na zavesenie. Prúžky sa nechajú vo včelstve počas dvoch periód zaviečkovaného plodu, tj. 24 dní prípadne 30 dní, pokiaľ je vo včelstvách trúdi plod. Predĺženie expozície je možné len v prípadoch reinvázie, a to najviac o jednu periódu zaviečkovaného plodu.

4.10 Predávkovanie

Predávkovanie môže vyvolať knock-down efekt trúdov a menšieho počtu čerstvo vyliahnutých mladušiek, čo však neznamená zásadné poškodenie včelstva.

4.11 Ochranné lehoty

Med – 0 dní, nakoľko v čase ošetrenia nesmie byť v úli med na ľudský konzum.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Pyrethriny a pyrethroidy

ATCvet. kód: QP53AC10

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Liek vykazuje výrazný akaricidný účinok, ktorý spočíva v neurotoxickom pôsobení tau-fluvalinatu na klieštiky Varroa destructor. Tau-fluvalinát narušuje prechod sodíka bunkovými membránami nervových tkanív, vyvoláva strátu koordinácie pohybu, knock-down efekt až smrť klieštikov. Včely sú pred insekticídnym účinkom tau-fluvalinátu chránené lipidoproteinovou vrstvou na povrchu vonkajšiej chitinovéj kostry a nízkym dávkovaním, ktoré nedosahuje hranice toxicity pre včely.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Liek pôsobí kontaktne. Účinná látka difunduje na povrch prúžku, odkiaľ sa dostáva na telá včiel, zdržujúcich sa na prúžku. Ďalej sa rovnomerne distribuuje na ostatné včely vzájomným kontaktom s kontaminovanými včelami, charakteristickým pre sociálny spôsob života včelstiev. Klieštiky sú zasiahnuté pri parazitovaní na kontaminovaných včelách. Klieštiky parazitujúce na plode v zaviečkovaných bunkách sú zasiahnuté až po opustení bunky spolu s vyliahnutými včelami.Prebytočný tau-fluvalinát je eliminovaný väzbou na lipidoproteinovú vrstvu povrchu tela včiel a prirodzenou obmenou včiel.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Gabonová dýha

kaučuk

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 2 roky .

6.4 Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 oC .

Uchovávať v suchu.

Chrániť pred priamym slnečnym žiarením.

6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu

Sáčok zo zvariteľnej Al-fólie bez vonkajšieho prebalu. Obsah 50 prúžkov a vzor háčika na zavesenie prúžku medzi plásty. Písomná informácia pre používateľov je upevnená k zadnej strane obalu. Expeduje sa v kartónoch z viacvrstvovej lepenky. Obsah 20 sáčkov.

6.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov , prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov

Liek obsahuje syntetický pyrethroid tau-fluvalinát, ktorý je toxický pre vodné organizmy. Liek nesmie kontaminovať vodné toky. Použité prúžky a obaly likvidujte spálením.

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpad, který pochádza z tohto lieku musí byť zlikvidovaný v súlade s platnými právnymi predpismi.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výzkumný ústav včelařský,s.r.o.

Máslovice – Dol 94

252 66 Libčice nad Vltavou

tel.: +420 220941259, fax.: +420 220941252

e-mail: beedol@beedol.cz

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

96/004/11-S

FORMIDOL

Formidol 40 ml prúžky do úľa

Účinná látka: Acidum formicum 85% 40 ml
Prúžok do úľa.

Odparná doska 250 x 180 x 1,2 mm s hmotnosťou 50g v regulačnom obale, ktorý má 5 otvorov s priemerom 20 mm.
Nepoužívať v čase, keď je vo včelstve zrelý med pripravený k vytočeniu.
Kyselina mravčia je silná žieravina. Pri manipulácii s veterinárnym liekom by sa mali používať osobné ochranné prostriedky pozostávajúce z gummenných rukavíc a dobre tesniacich okuliarov. V prípade náhodného pokvapkania kože zasiahnuté miesto dlho oplachujte prúdom vody a umyte mydlom. Pri pokvapkaní väčššieho rozsahu, zasiahnutí oka alebo vdýchnutí výparov vyhľadajte ihneď lekárskú pomoc a ukážte písomnú informaciu alebo etiketu praktickému lekárovi. Vyvarujte sa dotyku slizníc a očí kontaminovanou rukou.
Na jedno včelstvo sa používa 1 odparná doska (40 ml 85% kyseliny mravčej), umiestnená na horných latkách rámikov, medzi nástavkami alebo v podmete. Dávkuje sa podľa sily včelstva, typu úľa a vonkajšej teploty postupným odkrývaním regulačného obalu. V prípade nutnosti je možné ošetrenie po 1 – 2 týždňoch opakovať.
Predávkovanie

Predávkovanie vyvolá zvýšenú excitáciu včiel, liahnutie včiel na letáči a v jeho okolí až hynutie včiel a plodu. Najcitlivejšie sú mladušky tesne po vyliahnutí, kukly tesne pred liahnutím a trúdy.

Opatrenia: vybratie odparnej dosky, odvetranie úľa a úprava regulácie.

 

BAYVAROL

Bayvarol 3,6 mg/prúžok pre včely

1 prúžok obsahuje:

Účinná látka: Flumethrinum 3,6 mg
Bayvarol prúžky umiestniť medzi rámiky v centre plodiska tak, aby k nim mali včely prístup z oboch strán. Oba výbežky na jednom konci prúžku ohnúť vo vyznačenej línii a prúžok zavesiť na hornú časť dreveného rámiku. Do silných včelstiev s niekoľkými plodiskami sa môžu umiestniť 2 spojené prúžky, čím sa uľahčuje vkladanie a vyberanie prúžkov do a z úľa bez oddeľovania plodísk.
Normálne vyvíjajúce sa včelstvá vyžadujú 4 prúžky. Mladé včelstvá a novo zachytené roje vyžadujú polovičnú dávku t.j. dva prúžky. Silné včelstvá s niekoľkými plodiskami vyžadujú na každé plodisko 4 prúžky, umiestnené v ich centre.

Najlepší účinok sa predpokladá, keď sa Bayvarol použije na konci leta po vytočení medu. Prúžky by sa nemali vkladať v čase najväčšej medovej sezóny.
Prúžky nechať v úli maximálne 6 týždňov a potom odstrániť.

 

VARROMED 555ML

BeeVital HiveClean sa zmenila na liečivo názvu VarroMed. Je to prvé a zatiaľ jediné liečivo, ktoré je registrované na celoeurópskej úrovni na liečbu varroázy. Zmena je iba v názve, ale nie v zložení. Použiť sa dá na jar, na jeseň aj v zime.

BEE VITAL HIVE CLEAN

Prípravok podporuje prirodzené inštinkty včelích kolónií
Popis vet. prípravku : Tekutina hnedej farby

Charakteristika : Použitie je celkom mimo tela včely. zloženie je prírodného pôvodu a neovplyvňuje kvalitu medu. Jednorázové nakvapkanie mriežok v úli má tvar mikroskopických lepkavých kvapiek, ktoré sa prilepia na jemné chĺpky včely. Pravidelným nanášaním včely rovnomerne prenášajú prípravok na ostatné včely v kolónií. BeeVital Hive Clean podporuje čistiace inštinkty včiel, ktoré dôkladne odstránia mŕtve bunky lariev. Včely sa zamoria a toto oslabenie alebo ochorenie a roztoče zaútočia na celú kolóniu. Môžete si to všimnúť pred úľom. a v dôsledku toho nie sú schopné obrany voči roztočom. BeeVital Hive Clean zmení pach včelieho prostredia. Roztoče vnímajú túto situáciu ako zmenu ich jedálnička, ktorá ich znepokojí a donúti ich opustiť hostiteľov. Parazity padnú na dno úľa a uhynú hladom. Prípravok neobsahuje žiadne chemické zložky, ktorých dôsledok je úhyn včiel. Výsledok je viditeľný iba na dne úľa, nie na plástoch. Pri správnom použití BeeVital Hive Clean sa nedostavujú žiadne negatívne vplyvy na larvách alebo kráľovnej.

Spôsob dávkovania : Nakvapkanie medzi mriežky úľa.

Dávkovanie : Približne 15 ml prípravku BeeVital Hive Clean nakvapkajte do otvorov medzi strednú 7 – 8 uličku, pretože tu sa nachádza najviac roztočov. Odstránenie voskových mostíkov uľahčí aplikáciu.

 1. deň je najvhodnejšie pred 8 hodinou rannou
 2. deň je najvhodnejšie pred 14,00
 3. deň je najvhodnejšie pred 18,00

Upozornenie: Pred použitím fľašu dobre dôkladne pretriasť!!! Dbajte na správnu teplotu!!! Pri práci s BeeVital Hive Clean dbajte na to, aby sa prípravok nedostal do očí. Vždy uzatvorte viečko fľaše. Nevystavujte na slnku. Chráňte mimo dosahu detí.

Ohrejte prípravok na telesnú teplotu. Vhodná doba použitia je, ak je vonkajšia teplota medzi 10 až 25 °C. Ak je vonkajšia teplota príliš vysoká, včely opustia hniezdo s mladými a to vedie k efektu uvoľnenia hniezda. Najlepší čas použitia je neskoré popoludnie, najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak je čo najviac včiel v úli.

Na jar, po začiatku hľadania peľu, zvlášť v teplom počasí, si urobte testovaciu dávku nakvapkaním 15 ml prípravku BeeVital Hive Clean na stred plástov do prázdnych hniezd a ďalšie ráno vyhodnoťte spadnuté roztoče. V prípade veľkého počtu roztočí, sa včelár rozhodne vykonať kompletné dávkovanie, ktoré zregeneruje kolóniu.

Ak to stihnete do septembra, zabezpečíte efektívne prezimovanie včiel. Každé neskoršie dávkovanie pripraví včelstvo na ďalší rok.

 

Oxuvar

Oxuvar 5,7 %, 41,0 mg/ml koncentrát pro roztok pro včely medonosné

1 ml přípravku obsahuje:
Acidum oxalicum 41,0 mg
(ut 57,4 mg Acidum oxalicum dihydricum)

Čirý bezbarvý koncentrát pro roztok (pH 0,5 – 1,5)

Léčba varroázy u včel medonosných (Apis mellifera) způsobené roztočem Varroa

Roztok dihydrátu kyseliny šťavelové nesmí být použit na včelstva s plody, protože neúčinkuje na roztoče varroázy, kteří se nachází uvnitř buněk s plodem.

Doporučuje se pro celoroční ošetření používat různé látky, aby se zabránilo riziku vývoje rezistence

Aplikace po kapkách musí být provedena v bezplodém včelstvu na podzim / v zimě, jednorázově a při venkovních teplotách mezi 5 °C a -15°C.

Aplikace aerosolem (na podzim / v zimě nebo na jaře / v létě) musí být provedena u bezplodých včelstev, jednorázově a při venkovních teplotách vyšších než 8 °C. Druhá aplikace aerosolem, která by se měla provést po dvoutýdenní přestávce, je doporučována pouze u vysoce zamořených včelstev s přetrvávajícím zamořením vyšším než 6% po první aplikaci léčby.

Aplikace vysokých dávek kyseliny šťavelové může vést ke zvýšené úmrtnosti včel a ztrátě královen, z tohoto důvodu je třeba dbát na přesné dávkování.

Po letním ošetření rojů, umělých rojů nebo člověkem vytvořených bezplodých včelstev musí následovat podzimní nebo zimní ošetření proti varroáze. Neaplikujte na rámy používané v té samé sezóně pro výrobu medu.

Při aplikaci veterinárního léčivého přípravku by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranného oděvu, rukavic odolných vůči chemikáliím
a ochranných brýlí. Při aplikaci ve formě aerosolu by měla být navíc použita ochranná maska typu FFP2.

V případě náhodného pozření vypláchněte ústa vodou a poté vypijte velké množstvím vody nebo mléka. Nevyvolávejte zvracení. V případě kontaktu s pokožkou nebo očima ihned důkladně opláchněte vodou a vyjměte kontaktní čočky. Pokud podráždění přetrvává nebo v případě, že došlo k vdechnutí aerosolu či pozření přípravku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

V průběhu ošetření může být včelstvo trochu rozrušené.

Následkem ošetření po kapkách může na jaře dojít k mírnému oslabení včelstva.. Aplikace po kapkách nebo ve spreji může zvýšit úmrtnost včel.

Nepoužívejte současně s dalšími akaricidy proti varroáze.

Přípravek musí být používán následujícím způsobem:
A) Aplikace po kapkách:
Příprava 3,5% (m/V) roztoku dihydrátu kyseliny šťavelové, určeného pro aplikaci po kapkách:
Předehřejte nádobu s roztokem dihydrátu kyseliny šťavelové ve vodní lázni (30-35°C). Vyndejte nádobku z vodní lázně a otevřete ji. Přidejte potřebné množství cukru (sacharózy), stejně jako se používá na krmení včel:

 • 275 g cukru při použití láhve o objemu 275 g;
 • 1 kg cukru při použití láhve o objemu 1000 g

Nádobku uzavřete a pořádně protřepejte, dokud se cukr zcela nerozpustí. Nyní je roztok připraven k použití a měl by se aplikovat, dokud je vlažný.

Aplikace
Naplňte injekční stříkačku (60 ml) nebo podobnou pomůcku skrz široký otvor nádobky potřebným množstvím roztoku připraveného k ošetření včelstva. Jedna dávka na plástev je 0,25 ml/dm2 pro západní / střední Evropu a 0,4 ml/dm2 pro jižní Evropu.

Množství roztoku připraveného k aplikaci po kapkách na jednu obsazenou řadu
západní / střední Evropa jižní Evropa
Malé rámy (DNM, National, Simplex, WBC, Zander) 3 – 4 ml 5 – 6 ml
Velké rámy (Dadant, úly švýcarského typu) 5 – 6 ml 8 – 10 ml
Maximální dávka na jeden úl 50 ml 80 ml

U dvoupatrových úlů nejprve nakapejte na spodní plodištní část a potom na horní plodištní část.

Spad roztočů bude trvat 3 týdny.

Roztok připravený k použití vystačí na ošetření 6 – 15 včelstev při použití láhve o objemu 275 g nebo 20 – 60 včelstev při použití láhve o objemu 1000 g.

Roztok připravený k použití je třeba použít ihned a nelze ho po rozmíchání dále skladovat.

 1. B) Aplikace aerosolem:
  Příprava 3% (m/V) roztoku dihydrátu kyseliny šťavelové pro aerosolovou aplikaci:

Přidejte do roztoku pitnou vodu:

 • 250 g (250 ml) pitné vody při použití láhve o objemu 275 g;
 • 900 g (900 ml) pitné vody při použití láhve o objemu 1000 g

Nádobku uzavřete a protřepejte.

Nyní je roztok připravený k použití.

Aplikace
Pro ošetření včelstva naplňte požadovaným množstvím připraveného roztoku ruční rozprašovač nebo podobnou pomůcku. Na obě strany pláství pokrytých včelami nasprejujte 2-4 ml roztoku. Pokud je včelami pokrytá jen polovina rámu, je třeba dávku snížit o 50 %. Maximální dávka je 80 ml na úl. Celkové potřebné množství se liší podle typu úlu:

– Bezplodá včelstva, člověkem vytvořená bezplodá včelstva nebo roje, které jsou v úlech nově usazené, by se měly ošetřovat dávkou 0,3 ml/dm2 na plástev plně pokrytou včelami a dávkování pro nejběžnější typy úlů

 Úlový systém Množství roztoku připraveného pro aerosolové použití na jednu stranu plodištního rámu pokrytou včelami
DNM, National, Simplex, WBC, Zander 2 – 3 ml

– Roje a umělé roje tvořící jednu skupinu by se měly sprejovat v poměru 20-25 ml na 1 kg včel.

Abyste dosáhli přesného dávkování, stříkněte sprejem 10krát do odměrné nádoby a spočítejte si množství roztoku na jedno stříknutí. Spočítejte si, kolik je potřeba stříknutí na ošetření jedné strany rámu.
Plástve by se měly stříkat v úhlu 45°, aby se minimalizovalo přímé nastříkání roztoku do jednotlivých buněk.
Spad roztočů trvá 3 týdny.
Roj, umělý roj nebo člověkem vytvořené včelstvo ošetřete na jaře/v létě, jednorázově, v době, kdy je v úlu většina včel (večer).
Připravený roztok vystačí na ošetření 5 – 10 včelstev za použití láhve o objemu 275 g nebo 25 – 40 včelstev za použití velké láhve o objemu 1000 g.

PŘEDÁVKOVÁNÍ (SYMPTOMY, PRVNÍ POMOC, ANTIDOTA), POKUD JE TO NUTNÉ

V západní a střední Evropě je jedno ošetření dávkou do 4,6% (m/V) dihydrátu kyseliny šťavelové na sklonku podzimu snášeno dobře. Mírný úbytek včel je většinou včelstev vykompenzován. Výrazně vyšší dávka, než která je doporučovaná – vyšší než 5% – může vést k dvojnásobně většímu úbytku včel, a může způsobit nízkou schopnost přežití v jarním období.
Opakovaná ošetření v rámci jedné sezóny mohou vést ke zvýšené úmrtnosti včel, mohou mít negativní vliv na rozvoj včelstva a mohou vést ke ztrátě královny

OCHRANNÉ LHŮTY

Med: Bez ochranných lhůt pro správně ošetřená včelstva.
Podání léčiva pouze do úlů bez nasazených medníků.

FARMAKODYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Kyselina šťavelová působí na roztoče jako kontaktní jed proti foretickým roztočům druhu Varroa destructor – kleštík včelí. Roztok kyseliny šťavelové se šíří lokálně skrze fyzický kontakt mezi včelami. Způsob působení není zcela znám, ale předpokládá se, že při účinku hraje důležitou roli nízká hodnota pH roztoku kyseliny šťavelové.

FARMAKOKINETICKÉ ÚDAJE

Existují důkazy o tom, že kyselina šťavelová dokáže proniknout exoskeletem včel medonosných. Po podání dihydrátu kyseliny šťavelové ve formě kapek dochází ke kontaminaci dospělých včel po 24 hodinách, vrcholu kontaminace je dosaženo o den později. Posléze dochází k prudkým poklesům koncentrace, 11 dní po ošetření je úroveň na jedné šedesátině nejvyšší koncentrace. Přítomnost kyseliny šťavelové byla prokázána ve včelí hemolymfě a trávicím traktu.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Nepoužívejte současně s dalšími akaricidy proti varroáze.
Kontakt s roztoky obsahujícími kalcium může způsobit srážení.
Materiály, které nejsou odolné proti žíravinám, by neměly přijít do styku s roztoky dihydrátu kyseliny šťavelové.

DOBA POUŽITELNOSTI

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu a rekonstituci podle návodu:
Aplikace v kapkách: po smíchání s cukrem je určeno k okamžité spotřebě.
Aplikace aerosolem: doba použitelnosti po naředění s pitnou vodou: 1 rok.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsí

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Chraňte před chladem a mrazem.
Uchovávejte v původním obalu v horizontální poloze.
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvi.
Chraňte před přímým slunečním zářením.
Nepoužitý materiál zlikvidujte.

Andermatt BioVet GmbH
Weiler Strasse 19– 21
D-79540 Lörrach, Německo

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.