Dotácie

 

Príručka pre žiadateľa pre podporný rok 2023-2024
Obežník SZV č.4/2023
Usmernenie SZV č.2/2023
Nariadenie vlády č.10/2023
Plán nákupu technických zariadení 2024-2025 – tlačivo pre obvodných dôverníkov
Kategórie pre plán nákupu technických zariadení 2024-2025
VZOR – Plánu nákupu technických zariadení 2024-2025 – tlačivo pre obvodných dôverníkov

Prílohy pre poskytnutie dotácie  nájdete na stránkach SZV v sekcií dotácie 2023/2024 Podľa NV 10/2023 .Prosíme vypĺňať aktuálne prílohy podľa NV 10/2023.

Termíny:

Pre bezproblémové spracovanie a odovzdanie dokladov spolu s prílohami, prosíme dodržať nasledovné termíny pre doručenie výboru ZO SZV Dr. K. Novackého Prievidza:

 1. Doklady realizované od 01.01.2024 do 31.03.2024 musia byť odovzdané do 12.04.2024.
 2. Doklady realizované od 01.04.2024 do 30.06.2024 musia byť odovzdané do 30.06.2024.

Doručenie dokladov spolu s vyplnenými prílohami podľa NV 10/2023 si neodkladajte na poslednú chvíľu, ale priebežne ich doručte nižšie uvedením členom výboru po telefonickom dohovore:

 1. Ing. Leporis Michal, č.t. 0918 912 672
 2. Peter Flimel, č.t. 0918 777 985

ZO SZV Dr. K. Novackého Prievidza je povinný predložiť doklady za včelárske podopatrenie v termíne:

 1. Doklady realizované od 01.01.2024 do 31.03.2024 musia byť odovzdané do 19.04.2024.
 2. Doklady realizované od 01.04.2024 do 30.06.2024 musia byť odovzdané do 05.07.2024.

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia Vlády SR Č. 10/2023 Z. Z. Na Podporný Rok 2024/2025 (1.8.2024 – 31.7.2025)

Nové požiadavky k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa NV č.10/2023 Z.Z. na podporný rok 2024/2025 (1.8.2024 – 31.7.2025) je možné priebežne predkladať obvodným dôverníkom  alebo členom výboru ZO SZV Dr. K. Novackého Prievidza:

   1. Ing. Leporis Michal,  (zoszvprievidza@gmail.com), č.t. 0918 912 672
   2. Peter Flimel,  (flimel100@gmail.com), č.t. 0918 777 985

alebo prostredníctvom

              formulára pre nové žiadosti (odkaz)

Predbežný termín pre predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa  NV č.10/2023 Z.Z. na podporný rok 2024/2025(1.8.2024 – 31.7.2025) je 24.5.2024. Termín ako aj bližšie informácie budú aktualizované na základe usmernenia resp. vydaného obežníka SZV.

Čerpanie dotačných prostriedkov podľa  NV č.10/2023 Z.Z. na podporný rok 2024/2025(1.8.2024 – 31.7.2025) na nákupy je možné od 1.8.2024 t.j. nákupy musia byť uskutočnené od 1.8.2024 do 30.6.2025 

Otázky a odpovede

  1. Od kedy môžeme nakupovať pomôcky podľa §6 a ostatné § v NV ?
   Od schválenie žiadosti od PPA .  Odporúčame členom počkať s nákupom až do schválenia žiadosti PPA.
  2. Keď som si v januári zakúpil medomet, môžem si uplatniť dotáciu?
   Áno, doklad o úhrade doložím s prílohou, ktorá vyšla v januári a mám čas do konca marca odovzdať svojmu tajomníkovi.
  3. Ak som súčasne aj FO aj SHR, môžem čerpať dotácie?
   Áno, ale len na číslo s CEHZ, ktoré patrí FO. Na SHR nie.
  4. Didaktické pomôcky pre včelárske krúžky sú čo?
   Všetko čo slúži na výučbu detí a krúžkarov napr.: mikroskop, presklený úľ, fotorámiky s plástami atď.
  5. Môžem si kúpiť z dotácii Varroa Controller?
   Nie. Varroa Controller je uvedený v zozname veterinárnych pomôcok, ale nie je použiteľný na používanie liečiv.
  6. Môže byt prevedené právo z SHR, predaj z dvora, registráciu včiel a členské na manželku, ktorá potom bude žiadať dotáciu?
   Nie, v deň podania žiadosti musí byť manželka členom, schváleným a prijatým v ZO a zaregistrovaným v CEHZ.
  7. Môže si včelár zakúpiť tabuľu predaj z dvora, keď  nie je registrovaný na predaj z dvora ?
   Nie, je to porušenie zákona.
  8. Môže ZO kúpiť všetkým svojim členom tabule predaj z dvora ?
   Áno, ale len tým, ktorí sú zaregistrovaní na predaj z dvora.
  9. Na internetové pripojenie musí byt paušál napísaný na ZO alebo na predsedu alebo tajomníka?
   Áno, ale iba na ZO, nie na meno predsedu alebo tajomníka.
  10. Môžeme v projektoch vysádzať stromy na rôznych parcelách v obci?
   Áno, ale s písomným súhlasom starostu.
  11. Kedy budeme robiť novú žiadosť na nový podporný rok 2024/2025?
   V máji 2024. Nové žiadosti môžete nahlasovať obvodným dôverníkom resp. tajomníkovi ZO alebo vyplnením formulára na tejto stránke
  12. Ak vlastním pozemok na 16 ároch a mám tam iba včely, môžem si ho celý oplotiť   a celý preplatiť cez dotácie?
   Nie, oplotenie musí súvisieť iba s oplotením včelstiev, nie záhrady, nie sadu, nie trávnika alebo spevnenej plochy. Tu nie je splnená účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť.
  13. Môžem kúpiť prívesný vozík za 1500 eur a po splnení dostanem 500,00 eur?
   Áno, dostanete do 500 eur iba v§ 6a. a včelstvá musia byť umiestnené v extraviláne.
  14. Môžem si kúpiť solárne články a do koľko eur ?
   Môžete, suma je neobmedzená ale dotácia je do 50 % a max. suma do 1000,00 eur.
  15. Môžem si kúpiť nádobu na dažďovú vodu?
   Áno , ale je na ňu dotácia do 50% a to iba do sumy 150,00 eur.
  16. Kolektívny člen SZV je s.r.o., ktorý má v predmete činnosti „poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja“. Chová včely a tieto sú v CEHZ evidované pod názvom s.r.o., vyrába med a tento skladuje vo svojich priestoroch a predáva vo svojej predajni.
   Uvedený subjekt nie je oprávnený konečný prijímateľ podľa § 6 ods. 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 10/2023 Z. z. z 29. decembra 2022, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva (ďalej len „NV č. 10/2023 Z. z.“)
  17. Kolektívny člen SZV je SOŠ, ktorá chová včely a má pod svojim názvom SOŠ včelstvá registrované v CEHZ. Táto SOŠ vyrába med a tento skladuje a predáva do obchodnej siete TERNO real estate s.r.o., zároveň má vlastnú predajňu v ktorej na základe živnostenského oprávnenia (s IČOm SOŠ) „kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti“ predáva včelárske produkty iných výrobcov (s.r.o.) – napr. med, peľ, medovinu
   Uvedený subjekt nie je oprávnený konečný prijímateľ podľa § 6 ods. 11 NV SR č. 10/2023 Z. z.
  18. Chovateľ včiel je členom SZV a je registrovaný v živnostenskom registri pričom jednou z jeho činností je „Chov vybraných druhov zvierat“. V CEHZ má včely registrované pod svojím menom, nie pod názvom živnosti.
   Pokiaľ konečný prijímateľ nevykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov môže požiadať o podporu podľa § 6 ods. 1 NV SR č. 10/2023 Z. z.
  19. Kolektívny člen SZV je s.r.o. , ktorá má pod svojim názvom včelstvá registrované v CEHZ a v ORSR má jeden z predmetov činnosti výrobu nedestilovaných kvasených nápojov (medoviny), vo svojich priestoroch skladuje med ktorý používa vo výrobe.
   Pokiaľ konečný prijímateľ nevykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov môže požiadať o podporu podľa § 6 ods. 1 NV SR č. 10/2023 Z. z.
  20. Chovateľ včiel je kolektívnym členom SZV a je registrovaný v ORSR a jediným konateľom s.r.o. pričom jednou z jeho činností je „Chov vybraných druhov zvierat“. V CEHZ má včely registrované pod svojím menom, nie pod názvom firmy.
   Pokiaľ konečný prijímateľ nevykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov môže požiadať o podporu podľa § 6 ods. 1 NV SR č. 10/2023 Z. z.
  21. Chovateľ včiel je na obecnom úrade registrovaný ako SHR, pričom vykonáva výlučne rastlinnú výrobu.  V CEHZ má včely registrované pod svojím menom, nie ako SHR.
   Pokiaľ konečný prijímateľ nevykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov môže požiadať o podporu podľa § 6 ods. 1 NV SR č. 10/2023 Z. z.
  22. Chovateľ včiel je na obecnom úrade registrovaný ako SHR, pričom vykonáva rastlinnú a živočíšnu výrobu.  V CEHZ má včely (včeliu farmu) registrované pod svojím menom, nie ako SHR.
   Pokiaľ konečný prijímateľ nevykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov môže požiadať o podporu podľa § 6 ods. 1 NV SR č. 10/2023 Z. z.
  23. Chovateľ včiel (FO) je štatutárom s.r.o. ktorá má v činnosti m.i. kúpu tovaru na účely jeho predaja (malo a veľkoobchod), sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností, skladovanie a uskladňovanie, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (nešpecifikované). V CEHZ má včely (včeliu farmu) registrovanú pod svojím menom.
   Pokiaľ konečný prijímateľ nevykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov môže požiadať o podporu podľa § 6 ods. 1 NV SR č. 10/2023 Z. z.
  24. Chovateľ včiel je na obecnom úrade registrovaný ako SHR, pričom vykonáva rastlinnú a živočíšnu výrobu.  V CEHZ má včely (včeliu farmu) registrované pod svojím menom, nie ako SHR. V CEHZ má však aj samostatnú farmu registrovanú ako SHR (v jej mene nevystupuje ako žiadateľ).
   Pokiaľ konečný prijímateľ nevykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov môže požiadať o podporu podľa § 6 ods. 1 NV SR č. 10/2023 Z. z.
  25. Chovateľ včiel (FO) je jediným štatutárom s.r.o. ktorá má v činnosti m.i.  výrobu nedestilovaných kvasených nápojov (medoviny), jeho s.r.o. vo svojich priestoroch skladuje med ktorý používa vo výrobeV CEHZ má majiteľ s.r.o. včely (včeliu farmu) registrovanú pod svojím menom.
   Pokiaľ konečný prijímateľ nevykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov môže požiadať o podporu podľa § 6 ods. 1 NV SR č. 10/2023 Z. z.