Registrácia včelstiev

Registrácia chovu včiel

Predtým ako si zakúpite svoje prvé včelstvá (alebo sa vám uchytí roj včiel na strome a chcete si ho nechať) a priveziete si ich na svoje stanovište, je dôležité si hneď na začiatku včelárenia preštudovať základné veterinárne predpisy o chove včiel, aby ste ako začínajúci včelár z neznalosti veterinárnych predpisov nekúpili včelstvá v ohniskách nákazy alebo v ochranných pásmach, prípadne choré, a tým nezamorili územie, v ktorom plánujete mať stanovište včiel.

  1. Prvým krokom pred začatím chovu hospodárskych zvierat v našom prípade včiel, je potrebné vypísať žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat podľa § 40a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov aj tlačivo registráciu chovu, ktoré odovzdáte na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (zoznam RVPS).

  2. RVPS po overení skutočností potvrdí tlačivo na registráciu chovu tj. schváli Vám miesto, na ktorom budete mať umiestnené včely. Následne si môžete zakúpiť včelstvá a do 7 dní oznámiť začatie chovu vyplnením tlačiva oznámenie o chove včelstiev podľa vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev, ktoré odovzdáte na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (zoznam RVPS). V tlačive nezabudnite do kolónky „organizovanosť“ napísať: ZO SZV Dr. Kolomana Novackého Prievidza

  3. Následne zašlete obidve vyplnené a potvrdené tlačivá od RVPS (registrácia chovu a oznámenie o chove včiel) do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat – CEHZ  (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina).

  4. Všetky chovy včiel sú pod kontrolu RVPS a musia byť zapísané v centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Chov včiel bez registrácie je protizákonný!

  5. Chovateľ včiel je povinný viesť záznamy o aplikovaných liekoch a veterinárnych prípravkoch vo včelstvách vo forme Knihy veterinárnych úkonov a tieto na požiadanie sprístupniť AÚVL a ÚVL.

Postup pri registrácii nových chovov včelstiev nájdete tu: https://vcelari.sk/registracia-chovatela-vciel/

Legislatíva:

§ 40a Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti § 40a