Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza

Pozvánka

 

Milí priatelia,
ZO SZV Dr. Kolomana Novackého v Prievidzi Vás srdečne pozýva na konferenciu, ktorá sa
uskutoční dňa 7.5.2022 (sobota) o 9:00 v priestoroch Súkromnej školskej jedálne, Falešníka č. 6
v Prievidzi, oproti Kauflandu ( bývalá jedáleň Baníckeho učilišťa)

Organizácie s počtom viac ako 200 členov konajú, v zmysle uvedeného Usmernenia Výkonného výboru SZV, konferencie delegovaných zástupcov obvodových skupín podľa kľúča 1:3 (1 člen zastupuje 3 členov obvodovej skupiny). Rokovanie výročnej členskej schôdze upravuje Organizačný a rokovací poriadku SZV a niektoré ustanovenia Rokovacieho poriadku VV SZV.

 

Program:
 • Otvorenie
 • Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 • Voľba mandátovej, návrhovej komisie
 • Prijatie nových členov
 • Hodnotiaca správa za rok 2021
 • Stav majetku ZO SZV (hnuteľného a nehnuteľného)
 • Plán činnosti ZO SZV pre rok 2022 (Plán HÚ)
 • Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
 • Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2021 (zameraný na stav účtu, stav
  pokladne, dodržiavanie stanov v ZO SZV, RZ SZV, správa o tom, či bol alebo
  nebol podaný podnet na KRK ZO SZV a ako bol riešený)
 • Oboznámenie členov sa s novým postupom nákupu liečiv v roku 2022
 • Organizačné zabezpečenie nákupu liečiv na rok 2022
 • Oboznámenie členov s Nariadením vlády č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní
  pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími
  produktmi
 • Oboznámenie členov s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na
  podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
  pre rok 2021/2022
 • Oboznámenie členov s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácií a registrácií
  včelstiev
 • Diskusia – v rámci diskusie bude prerokovaná možnosť organizovať zájazdy na včelárske
  podujatia v roku 2022
 • Schválenie uznesení
 • Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!

Za členov výboru ZO SZV
Dr. Nováckeho Prievidza
Ing. Ján Leporis