Žiadosti o poskytnutie pomoci na rok 2021/2022 ! ! !

Žiadosti o poskytnutie pomoci na rok 2021/2022 je potrebné odovzdať
do 29.5.2021
a to fyzicky alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

Požiadavky za jednotlivé obvody na zapracovanie do súhrnného dokumentu žiadame predložiť v termíne do 20.5.2021 niektorému z nižšie uvedených členov výboru ZO:

Termín 20.5.2021 na predloženie požiadaviek do súhrnného dokumentu je viazaný na stanovený termín „Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci Slovenským zväzom včelárov, dňa 29. mája 2021“.

Potrebné tlačivá si stiahnete v sekcii  — Dokumenty
alebo priamo na stránke https://vcelari.sk