Jarné prehliadky včelstiev 2017

Vyhláška MP SR č. 206/2012 o identifikácii a registrácii včelstiev ukladá chovateľovi včiel podľa § 2 ods. 4 za povinnosť nahlásiť najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka počet včelstiev na jednotlivých stanovištiach k 15. aprílu príslušného kalendárneho roka.

 

Vyhláška MP SR č. 206/2012 o identifikácii a registrácii včelstiev ukladá chovateľovi včiel podľa § 2 ods. 4 za povinnosť nahlásiť najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka počet včelstiev na jednotlivých stanovištiach k 15. aprílu príslušného kalendárneho roka.

 

Z dôvodu presnej registrácie všetkých včelstiev na území Slovenskej republiky poverení asistenti úradných veterinárnych lekárov vykonajú v rámci jarných klinických  prehliadok na prítomnosť MVP alebo jarných prehliadok na kontrolu varroázy, fyzickú kontrolu včelstiev na im pridelených stanovištiach, overia úplnosť údajov na tlačive  „Ročné hlásenie o chove včelstiev“ a zároveň svojim podpisom potvrdia správnosť údajov uvedených na  tlačive. Súčasne v  rajónoch uvedených v poverení vykonajú kontrolu aj neorganizovaných chovateľov včiel. Skontrolované a doplnené tlačivá AUVL odovzdajú určenej osobe v termíne do 30. apríla 2017.

Prílohy:

Zisťovanie počtu včelstiev – usmernenie

Informácie pre Výkon kontrol včelstiev pre rok 2017

Prehlásenie AUVL

Priloha č.1 ZZ č.206/2012 o identifikácii a registrácii včelstiev

Príloha č.24a Prehliadka včelstiev

Príloha č.24b Údaje o včelároch, ktorých včelstvá boli prehliadnuté

Príloha č.24c Údaje o včelároch, ktorých včelstvá boli prehliadnuté